دایره رنگ و رنگ های مکمل

تمام رنگ ها از ترکیب سه رنگ اصلی آبی ، زرد و قرمز پدید می آیند

که به آنها رنگهای اصلی گفته می شود در این مقاله ترکیب رنگ ها و چرخه رنگ را بررسی خواهیم کرد ودر نهایت به رنگ های مکمل می رسیم

در چرخه رنگ هرگاه دو رنگ اصلی به یک میزان با هم ترکیب شوند رنگ جدیدی پدید می آید که به این رنگها رنگهای ثانویه گفته می شود

از ترکیب دو رنگ اصلی آبی و قرمز رنگ بنفش پدید می آید

از ترکیب دو رنگ اصلی قرمز و زرد رنگ نارنجی پدید می آید

و از ترکیب رنگ های اصلی آبی و زرد رنگ سبز پدید می آید

متوجه می شویم که در کنار سه رنگ اصلی رنگهای ثانویه بنفش ، نارنجی و سبز بوجود می آید

حال اگر رنگهای اصلی را با رنگ ثانویه کناری خود به یک میزان ترکیب کنیم رنگ جدید بوجود می آید که به آن ها رنگ های ترکیبی گفته می شود

با ترکیب رنگ قرمز (اصلی) با رنگ بنفش (رنگ ثانویه) رنگ قرمز بنفش یا همان صورتی پدید می آید

با ترکیب رنگ آبی (اصلی) با رنگ بنفش ( رنگ ثانویه) رنگ آبی بنفش بوجود می آید

با ترکیب رنگ آبی (اصلی) و رنگ سبز (رنگ ثانویه) رنگ سبز آبی بوجود می آید

با ترکیب رنگ زرد (اصلی) و رنگ سبز (رنگ ثانویه) رنگ سبز زرد بوجود می آید

با ترکیب رنگ زرد (اصلی) و رنگ نارنجی ( رنگ ثانویه) رنگ زرد نارنجی بوجود می آید

با ترکیب رنگ قرمز (اصلی) و رنگ نارنجی(رنگ ثانویه) رنگ قرمز نارنجی بوجود می آید

شش رنگ جدید دیگر از ترکیب رنگهای اصلی و ثانویه بوجود آمد ، همان طور که در بالا گفته شد این رنگ ها رنگ های ترکیبی نام دارند

و به این ترتیب گردانه رنگ که شامل 12 رنگ است بوجود می آید

شاید خسته شده باشید از توضیحات بیشتر در مورد رنگ ها صرف نظر میکنم و رنگ های مکمل را بررسی میکنیم

در گردانه رنگ ، رنگهایی که مخالف هم هستند و مقابل هم قرار دارند رنگ های مکمل نام دارند

که با ترکیب این رنگ ها با هم جلوه های بصری زیبایی بوجود می آید

رنگ های مکمل را می توانید در تصویر زیر روبروی هم ببینید

رنگ های مکمل را می توان در طبیعت هم جستجو کرد و از آنها در ترکیب بندی و کادربندی بهره گرفت

همینطور در عکسهایی که در شرایط کنترل شده ثبت می شوند می توان

از رنگ های مکمل در کنار هم استفاده کرد

نویسنده : سهیل شهبازی